Terma & syarat

Selamat datang ke laman web kami. Kami, Boedon Industech Limited, mengekalkan laman web ini untuk maklumat, promosi umum, maklumat awam dan tujuan hubungan pelabur. Terma dan syarat penggunaan berikut ("terma dan syarat") mengawal penggunaan laman web kami dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini.

Terma penggunaan

Dengan mengakses atau menggunakan laman web, anda bersetuju dengan terma dan syarat, serta mana-mana peraturan & garis panduan tambahan yang boleh kami hantar di laman web ini. Kami boleh membuat perubahan kepada terma dan syarat ini pada masa-masa tanpa memberitahu anda; Kami mencadangkan bahawa anda mengkaji semula terma penggunaan setiap kali anda mengakses laman web kami.

Hak cipta

Keseluruhan kandungan yang dimasukkan ke dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, reka bentuk laman web, grafik, logo, kod, perisian, ikon dan imej dan semua bahan lain yang berkaitan atau dalam laman web ini, hendaklah kekal harta tunggal Boedon Industech Limited termasuk semua hak cipta yang berkaitan dan lain-lain hak harta intelek. Semua hak cipta terpelihara.

Penafian

Dalam menyediakan laman web ini, kami telah cuba memastikan bahawa maklumat yang disiarkan adalah tepat, lengkap dan semasa pada tarikh yang ditunjukkan pada skrin dan penggunaan laman web anda akan terganggu dan bebas ralat. Walau bagaimanapun, kami tidak membuat jaminan atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kandungan atau operasi laman web ini. Anda mengakses dan menggunakan laman web ini dengan risiko anda sendiri. Kandungan (termasuk semua maklumat yang ada pada atau melalui laman web) disediakan "as is" dan kami tidak bertanggungjawab untuk kegunaan atau penyalahgunaan. Akses ke laman web ini dari lokasi di mana kandungan mungkin haram adalah dilarang dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan. Boedon tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan mengenai penggunaan bahan-bahan di laman web ini dari segi ketepatan, ketepatan, kecukupan, kebolehpercayaan atau sebaliknya.

Tanpa menghadkan keluasan FOREGOING itu, kita menafikan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, mana-mana dan semua (I) waranti kebolehdagangan atau kecergasan untuk tujuan tertentu (termasuk kesesuaian tapak untuk keperluan atau keperluan anda atau orang-orang dari mana-mana orang lain), (II) Waranti terhadap pelanggaran mana-mana pihak ketiga harta intelek atau hak proprietari, waranti (III) yang berkaitan dengan ketepatan, kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan kandungan, (IV) waranti yang berkaitan dengan operasi tapak (termasuk kelewatan, gangguan, kesilapan, virus, kecacatan atau ketinggalan) dan (V) Waranti sebaliknya berkaitan dengan prestasi, NONPERFORMANCE atau lain-lain perbuatan atau ketinggalan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga

Untuk memberikan anda nilai yang meningkat, kami mungkin termasuk pautan pihak ketiga di laman web kami. Laman-laman berkaitan ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas daripada mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, kita tidak boleh bertanggungjawab terhadap amalan privasi yang digunakan oleh pemilik laman web lain atau kandungan, ketepatan laman web ini berkaitan. Kami sangat menasihatkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi setiap laman web yang anda lawati. Dan mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman web ini berkaitan, termasuk jika pautan tertentu tidak berfungsi.

Had liabiliti

Boedon tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan khas atau akibat yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk digunakan, bahan-bahan di laman web ini atau prestasi produk, walaupun Boedon telah dinasihatkan kemungkinan kerosakan tersebut. Undang-undang yang berkenaan mungkin tidak membenarkan had pengecualian liabiliti atau kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi had atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Ganti rugi

Dengan menggunakan laman web, anda bersetuju untuk menanggung, mempertahankan dan memegang Boedon tidak berbahaya dari dan terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan akibat pelanggaran terma dan syarat atau penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini, atau dari penggunaan sebarang kandungan atau sebarang perkhidmatan, produk, Maklumat atau bahan-bahan yang disediakan melalui laman web ini. Kewajipan anda di bawah seksyen ini akan terus hidup anda penamatan akses kepada atau penggunaan laman web ini.

Penamatan

Boedon Industech Limited mei, dalam budi bicara tunggal, menamatkan penggunaan laman web atau hak anda di bawah terma dan syarat ini tanpa notis pada bila-bila masa, untuk apa-apa sebab. Boedon juga boleh menghentikan menyediakan tapak atau mana-mana satu atau bahagian, dengan atau tanpa notis. Boedon tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi mana-mana foregoing itu. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan hak cipta, penafian, had liabiliti dan Indemnification, hendaklah bertahan apa-apa penamatan.

Notis

Boedon Industech Limited boleh memberikan notis kepada anda melalui e-mel, notis umum di laman web ini, atau dengan kaedah lain yang boleh dipercayai ke alamat yang telah anda berikan kepada Boedon Industech Limited.